Keşan Bölgesinde Eosen – Oligosen Sedimentasyonu, Güneybatı Türkiye Trakyası

KEŞAN BÖLGESİNDE EOSEN – OLİGOSEN SEDİMANTASYONU, GÜNEYBATI TÜRKİYE TRAKYASI Sungu L. GÖKÇEN Sedimentology Research Laboratory, University of Reading, İngiltere (İlk neticeler) ÖZET. — Eosen – Oligosen yaşh Keşan formasyonunun petrografik ve sedimantolojik özellikleri üzerinde durulmaktadır. Çınarlı dere (alt) ve Şaplı […]

Ganos Fayı

Kuzey Anadolu Fayı’nın Kuzey Kolunun (Ganos Fayı) Marmara ve Saroz Körfezi Arasındaki Kinematiği ve Evrimi Kinematics and evolution of the Northern Branch of the North Anatolian Fault (Ganos Fault) between the Marmara Sea and the Gulf of Saros Cenk Yaltırak*, […]