BİLİMSEL MAKALELER

0

SAROS KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINDA YER ALAN LAGÜN GÖLLERİNİ [ENEZ-ERİKLİ (KEŞAN) ARASI] ETKİLEYEN ÇEVRESEL TEHDİTLER

SAROS KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINDA YER ALAN LAGÜN GÖLLERİNİ [ENEZ-ERİKLİ (KEŞAN) ARASI] ETKİLEYEN ÇEVRESEL TEHDİTLER THE ENVIRONMENTAL THREATS AFFECTING THE LAGOONS [BETWEEN ENEZ-ERIKLI (KEŞAN)] THAT TAKE PLACE IN THE NORTHERN COASTS OF THE GULF OF SAROS Doç. Dr. Okan YAŞAR ÇOMU Eğitim Fak. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı  

0

EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİNDE YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN MEYVE SEBZE TÜKETİM YERİ TERCİHLERİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİNDE YAŞAYAN TÜKETİCİLERİN MEYVE SEBZE TÜKETİM YERİ TERCİHLERİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Arş. Gör. Hasan Gökhan DOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Hatice Ebru ONURLUBAĞ Trakya Üniversitesi, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Prof. Dr. Halil KIZILASLAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım…

0

Hamzadere Bölgesi Kalkınma Gündemi

TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) tarafından hazırlanmış Hamzadere Bölgesi ile ilgili çalışma dosyaları: Hamzadere Bölgesi Kalkınma Gündemi Strateji ve Yol Haritası Sunum Cilt: 1 Rapor Özeti Cilt: 2 Mevcut Durum ve Eğilimler Cilt: 3 Yol Haritası ve Eylem Önerileri  

0

Saros Körfezi Dip Çökellerinin Sedimantolojisi

Saros Körfezi (K Ege Denizi) Dip Çökellerinin Sedimantolojisi Faruk OCAKOĞLU  Eskişehir Osmangazi Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Hakan GENÇOĞLU  MTA Genel Müdürlüğü, Maden Etüd ve Arama Dairesi, Ankara Sanem AÇIKALIN  Eskişehir Osmangazi Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

0

Saros Körfezi Doğusunda Yüksek Basınç Metaforizması

SAROS KÖRFEZİ DOĞUSUNDA YÜKSEK BASINÇ METAMORFİZMASI Kâmil ŞENTÜRK ve Aral İ. OKAY GİRİŞ İnceleme alanı, Güneybatı Trakya’da Saros körfezi ile Şarköy arasında yer almaktadır (Şek. 1). Bu yazı, Güney Trakya Tersiyer Projesi uygulaması sırasında sağlanan ilginç bir bulgunun tanıtılmasını amaçlamaktadır. Şek. l – Saros körfezi-Şarköy arasındaki alanın sadeleştirilmiş jeoloji haritası. l – Metamorfik karışık; 2…

0

KEŞAN BÖLGESİNDE EOSEN – OLİGOSEN SEDİMANTASYONU, GÜNEYBATI TÜRKİYE TRAKYASI

KEŞAN BÖLGESİNDE EOSEN – OLİGOSEN SEDİMANTASYONU, GÜNEYBATI TÜRKİYE TRAKYASI Sungu L. GÖKÇEN Sedimentology Research Laboratory, University of Reading, İngiltere (İlk neticeler) ÖZET. — Eosen – Oligosen yaşh Keşan formasyonunun petrografik ve sedimantolojik özellikleri üzerinde durulmaktadır. Çınarlı dere (alt) ve Şaplı dere (üst) üyelerinden meydana gelmiş olan formasyon, bir «kumlu türbid fasies» olarak tanımlanmıştır. Çınarlı dere…

0

Ganos Fayı

Kuzey Anadolu Fayı’nın Kuzey Kolunun (Ganos Fayı) Marmara ve Saroz Körfezi Arasındaki Kinematiği ve Evrimi Kinematics and evolution of the Northern Branch of the North Anatolian Fault (Ganos Fault) between the Marmara Sea and the Gulf of Saros Cenk Yaltırak*, Mehmet Sakınç**, Fazlı Y. Oktay*, * İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 80626 Ayazaga/Istanbul **…

0

SAROS KÖRFEZİ KIYI KUMULLARI ÜZERİNDEKİ ÇEVRESEL ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI

Rüya Yılmaz, Derya Serbest Trakya Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Tekirdağ Alınış : 21.09.2004 Kabul Ediliş : 11.04.2005 Özet : Toplam kıyı uzunluğu 8333 km olan Türkiye, hassas ekosistem olarak kabul edilen önemli kumul alanlarına sahiptir. Kendine özgü flora ve faunaya sahip kıyı kumulları, ekosistemin önemli bir parçasıdır. Kumullar ekolojik açıdan çok duyarlı biyotoplardır. Kumul bitkilerinin…

0

Keşan (Edirne) ve Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) Yörelerinde Oligosen Yaşlı Birimlerin Çökel Ortamları ve Linyit Oluşumları

Keşan (Edirne) ve Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) Yörelerinde Oligosen Yaşlı Birimlerin Çökel Ortamları ve Linyit Oluşumları. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, C. 23, 133-140, Ağustos 1980 Bulletin of the Geological Society of Turkey, V. 23, 133 — 140, August 1980 Muzaffer ŞENOL Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZ: Araştırma bölgelerindeki Oligosen yaşlı çökeller delta ve akarsu…

Fotoğraf ve Yazıların Her Hakkı Saklıdır. Copyright by Hakan EŞME